Đăng ký thi trước giờ mở đề giảm giá chỉ còn 50,000đ. Đăng ký thi sau giờ mở đề giá là 75,000đ.
Xem thêm các đề thi khác