Chọn thời gian

Chọn gói VIP

Sử dụng video bài giảng, bài luyện tập của tất cả các môn, các lớp

Cập nhật các nội dung ôn tập hàng tuần

Truy cập kho đề kiểm tra, đánh giá định kì

Tương tác với giáo viên trong các nhóm Zalo

1,400,000 VND

999,000 VND

Sử dụng video bài giảng, bài luyện tập của môn bạn đăng kí

Cập nhật các nội dung ôn tập hàng tuần

Truy cập kho đề kiểm tra, đánh giá định kì

Tương tác với giáo viên trong các nhóm Zalo

800,000 VND

599,000 VND

Truy cập kho đề kiểm tra, đánh giá định kì

Tương tác với giáo viên trong các nhóm Zalo

800,000 VND

599,000 VND

Giá trị đơn hàng

Tổng tiền 1,400,000 VND
Số tiền được giảm 401,000 VND
Số tiền phải thanh toán 999,000 VND