Giới thiệu

Bạn cần có tài khoản VIP của OLM hoặc nộp lệ phí để tham gia kỳ thi này.

Hãy mua tài khoản VIP hoặc nộp lệ phí.

Môn Toán (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 1
Môn Toán (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 1

Kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 8 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

20 phút
Môn Toán (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 2
Môn Toán (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 2

Kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 8 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

20 phút
Môn Toán (Cánh diều) - Đề 1
Môn Toán (Cánh diều) - Đề 1

Kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 8 bộ sách Cánh diều.

20 phút
Môn Toán (Cánh diều) - Đề 2
Môn Toán (Cánh diều) - Đề 2

Kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 8 bộ sách Cánh diều.

20 phút
Môn Toán (Chân trời sáng tạo) - Đề 1
Môn Toán (Chân trời sáng tạo) - Đề 1

Kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 8 bộ sách Chân trời sáng tạo.

20 phút
Môn Toán (Chân trời sáng tạo) - Đề 2
Môn Toán (Chân trời sáng tạo) - Đề 2

Kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 8 bộ sách Chân trời sáng tạo.

20 phút
Môn Ngữ Văn (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 1
Môn Ngữ Văn (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 1

Kiểm tra cuối kì 1 môn Ngữ Văn lớp 8 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

20 phút
Môn Ngữ Văn (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 2
Môn Ngữ Văn (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 2

Kiểm tra cuối kì 1 môn Ngữ Văn lớp 8 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

20 phút
Môn Ngữ Văn (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 3
Môn Ngữ Văn (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 3

Kiểm tra cuối kì 1 môn Ngữ Văn lớp 8 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

20 phút
Môn Ngữ Văn (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 4
Môn Ngữ Văn (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 4

Kiểm tra cuối kì 1 môn Ngữ Văn lớp 8 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

20 phút
Môn Ngữ Văn (Cánh diều) - Đề 1
Môn Ngữ Văn (Cánh diều) - Đề 1

Kiểm tra cuối kì 1 môn Ngữ Văn lớp 8 bộ sách Cánh diều.

20 phút
Môn Ngữ Văn (Cánh diều) - Đề 2
Môn Ngữ Văn (Cánh diều) - Đề 2

Kiểm tra cuối kì 1 môn Ngữ Văn lớp 8 bộ sách Cánh diều.

20 phút
Môn Ngữ Văn (Cánh diều) - Đề 3
Môn Ngữ Văn (Cánh diều) - Đề 3

Kiểm tra cuối kì 1 môn Ngữ Văn lớp 8 bộ sách Cánh diều.

20 phút
Môn Ngữ Văn (Cánh diều) - Đề 4
Môn Ngữ Văn (Cánh diều) - Đề 4

Kiểm tra cuối kì 1 môn Ngữ Văn lớp 8 bộ sách Cánh diều.

20 phút
Môn Ngữ Văn (Chân trời sáng tạo) - Đề 1
Môn Ngữ Văn (Chân trời sáng tạo) - Đề 1

Kiểm tra cuối kì 1 môn Ngữ Văn lớp 8 bộ sách Chân trời sáng tạo.

20 phút
Môn Ngữ Văn (Chân trời sáng tạo) - Đề 2
Môn Ngữ Văn (Chân trời sáng tạo) - Đề 2

Kiểm tra cuối kì 1 môn Ngữ Văn lớp 8 bộ sách Chân trời sáng tạo.

20 phút
Môn Ngữ Văn (Chân trời sáng tạo) - Đề 3
Môn Ngữ Văn (Chân trời sáng tạo) - Đề 3

Kiểm tra cuối kì 1 môn Ngữ Văn lớp 8 bộ sách Chân trời sáng tạo.

20 phút
Môn Ngữ Văn (Chân trời sáng tạo) - Đề 4
Môn Ngữ Văn (Chân trời sáng tạo) - Đề 4

Kiểm tra cuối kì 1 môn Ngữ Văn lớp 8 bộ sách Chân trời sáng tạo.

20 phút
Môn Tiếng Anh (Global Success) - Đề 1
Môn Tiếng Anh (Global Success) - Đề 1

Kiểm tra cuối kì 1 môn Tiếng Anh lớp 8 bộ sách Global Success.

20 phút
Môn Tiếng Anh (Global Success) - Đề 2
Môn Tiếng Anh (Global Success) - Đề 2

Kiểm tra cuối kì 1 môn Tiếng Anh lớp 8 bộ sách Global Success.

20 phút
Môn Tiếng Anh (Global Success) - Đề 3
Môn Tiếng Anh (Global Success) - Đề 3

Kiểm tra cuối kì 1 môn Tiếng Anh lớp 8 bộ sách Global Success.

20 phút
Môn Tiếng Anh (Global Success) - Đề 4
Môn Tiếng Anh (Global Success) - Đề 4

Kiểm tra cuối kì 1 môn Tiếng Anh lớp 8 bộ sách Global Success.

20 phút
Môn Tiếng Anh (i-Learn Smart World) - Đề 1
Môn Tiếng Anh (i-Learn Smart World) - Đề 1

Kiểm tra cuối kì 1 môn Tiếng Anh lớp 8 bộ sách i-Learn Smart World.

20 phút
Môn Tiếng Anh (i-Learn Smart World) - Đề 2
Môn Tiếng Anh (i-Learn Smart World) - Đề 2

Kiểm tra cuối kì 1 môn Tiếng Anh lớp 8 bộ sách i-Learn Smart World.

20 phút
Môn Tiếng Anh (i-Learn Smart World) - Đề 3
Môn Tiếng Anh (i-Learn Smart World) - Đề 3

Kiểm tra cuối kì 1 môn Tiếng Anh lớp 8 bộ sách i-Learn Smart World.

20 phút
Môn Tiếng Anh (i-Learn Smart World) - Đề 4
Môn Tiếng Anh (i-Learn Smart World) - Đề 4

Kiểm tra cuối kì 1 môn Tiếng Anh lớp 8 bộ sách i-Learn Smart World.

20 phút
Môn Khoa học tự nhiên (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 1
Môn Khoa học tự nhiên (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 1

Kiểm tra cuối kì 1 môn Khoa học tự nhiên lớp 8 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

20 phút
Môn Khoa học tự nhiên (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 2
Môn Khoa học tự nhiên (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 2

Kiểm tra cuối kì 1 môn Khoa học tự nhiên lớp 8 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

20 phút
Môn Khoa học tự nhiên (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 3
Môn Khoa học tự nhiên (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 3

Kiểm tra cuối kì 1 môn Khoa học tự nhiên lớp 8 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

20 phút
Môn Khoa học tự nhiên (Cánh diều) - Đề 1
Môn Khoa học tự nhiên (Cánh diều) - Đề 1

Kiểm tra cuối kì 1 môn Khoa học tự nhiên lớp 8 bộ sách Cánh diều.

20 phút
Môn Khoa học tự nhiên (Cánh diều) - Đề 2
Môn Khoa học tự nhiên (Cánh diều) - Đề 2

Kiểm tra cuối kì 1 môn Khoa học tự nhiên lớp 8 bộ sách Cánh diều.

20 phút
Môn Khoa học tự nhiên (Cánh diều) - Đề 3
Môn Khoa học tự nhiên (Cánh diều) - Đề 3

Kiểm tra cuối kì 1 môn Khoa học tự nhiên lớp 8 bộ sách Cánh diều.

20 phút
Môn Lịch sử
Môn Lịch sử

Kiểm tra cuối kì 1 môn Lịch sử lớp 8.

20 phút
Môn Địa lý
Môn Địa lý

Kiểm tra cuối kì 1 môn Địa lý lớp 8.

20 phút

Hỗ trợ

Hotline
Hotline

0986 557 525

Thầy Thọ