Giới thiệu

Bạn cần có tài khoản VIP của OLM hoặc nộp lệ phí để tham gia kỳ thi này.

Hãy mua tài khoản VIP hoặc nộp lệ phí.

Môn Toán (Cánh diều) - Đề 1
Môn Toán (Cánh diều) - Đề 1

Kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 1 bộ sách Cánh diều.

20 phút
Môn Toán (Cánh diều) - Đề 2
Môn Toán (Cánh diều) - Đề 2

Kiểm tra cuối kỳ 1 môn Toán lớp 1 bộ sách Cánh diều.

20 phút
Môn Toán (Cánh diều) - Đề 3
Môn Toán (Cánh diều) - Đề 3

Kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 1 bộ sách Cánh diều.

20 phút
Môn Toán (Cánh diều) - Đề 4
Môn Toán (Cánh diều) - Đề 4

Kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 1 bộ sách Cánh diều.

20 phút
Môn Toán (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 1
Môn Toán (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 1

Kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

20 phút
Môn Toán (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 2
Môn Toán (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 2

Kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

20 phút
Môn Toán (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 3
Môn Toán (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 3

Kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

20 phút
Môn Toán (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 4
Môn Toán (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 4

Kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

20 phút
Môn Toán (Chân trời sáng tạo) - Đề 1
Môn Toán (Chân trời sáng tạo) - Đề 1

Kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 1 bộ sách (Chân trời sáng tạo).

20 phút
Môn Toán (Chân trời sáng tạo) - Đề 2
Môn Toán (Chân trời sáng tạo) - Đề 2

Kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 1 bộ sách Chân trời sáng tạo.

20 phút
Môn Toán (Chân trời sáng tạo) - Đề 3
Môn Toán (Chân trời sáng tạo) - Đề 3

Kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 1 bộ sách Chân trời sáng tạo.

20 phút
Môn Toán (Chân trời sáng tạo) - Đề 4
Môn Toán (Chân trời sáng tạo) - Đề 4

Kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 1 bộ sách Chân trời sáng tạo.

20 phút
Môn Tiếng Việt (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 1
Môn Tiếng Việt (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 1

Kiểm tra cuối kì 1 môn Tiếng Việt bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

20 phút
Môn Tiếng Việt (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 2
Môn Tiếng Việt (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 2

Kiểm tra cuối kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

20 phút
Môn Tiếng Việt (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 3
Môn Tiếng Việt (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 3

Kiểm tra cuối kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

20 phút
Môn Tiếng Việt (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 4
Môn Tiếng Việt (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 4

Kiểm tra cuối kì 1 môn Tiếng Việt bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

20 phút
Môn Tiếng Việt (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 5
Môn Tiếng Việt (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 5

Kiểm tra cuối kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

20 phút
Môn Tiếng Việt (Cánh diều) - Đề 1
Môn Tiếng Việt (Cánh diều) - Đề 1

Kiểm tra cuối kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 bộ sách Cánh diều.

20 phút
Môn Tiếng Việt (Cánh diều) - Đề 2
Môn Tiếng Việt (Cánh diều) - Đề 2

Kiểm tra cuối kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 bộ sách Cánh diều.

20 phút
Môn Tiếng Việt (Chân trời sáng tạo)
Môn Tiếng Việt (Chân trời sáng tạo)

0 phút
Môn Tiếng Việt (Cánh diều) - Đề 3
Môn Tiếng Việt (Cánh diều) - Đề 3

Kiểm tra cuối kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 bộ sách Cánh diều.

0 phút
Môn Tiếng Việt (Cánh diều) - Đề 4
Môn Tiếng Việt (Cánh diều) - Đề 4

Kiểm tra cuối kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 bộ sách Cánh diều.

0 phút
Môn Tiếng Việt (Cánh diều) - Đề 6.
Môn Tiếng Việt (Cánh diều) - Đề 6.

Kiểm tra cuối kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 bộ sách Cánh diều.

0 phút
Môn Tiếng Việt (Cánh diều) - Đề 3
Môn Tiếng Việt (Cánh diều) - Đề 3

Kiểm tra cuối kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 bộ sách Cánh diều.

0 phút
Môn Tiếng Việt (Cánh diều) - Đề 3
Môn Tiếng Việt (Cánh diều) - Đề 3

Kiểm tra cuối kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 bộ sách Cánh diều.

0 phút

Hỗ trợ

Hotline
Hotline

0986 557 525

Thầy Thọ