Giới thiệu

Bạn cần có tài khoản VIP của OLM hoặc nộp lệ phí để tham gia kỳ thi này.

Hãy mua tài khoản VIP hoặc nộp lệ phí.

Môn Toán (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 1
Môn Toán (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 1

Kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 4 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

20 phút
Môn Toán (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 2
Môn Toán (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 2

Kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 4 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

20 phút
Môn Toán (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 3
Môn Toán (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 3

Kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 4 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

20 phút
Môn Toán (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 4
Môn Toán (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 4

Kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 4 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

20 phút
Môn Toán (Cánh diều) - Đề 1
Môn Toán (Cánh diều) - Đề 1

Kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 4 bộ sách Cánh diều.

20 phút
Môn Toán (Cánh diều) - Đề 2
Môn Toán (Cánh diều) - Đề 2

Kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 4 bộ sách Cánh diều.

20 phút
Môn Toán (Cánh diều) - Đề 3
Môn Toán (Cánh diều) - Đề 3

Kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 4 bộ sách Cánh diều.

20 phút
Môn Toán (Cánh diều) - Đề 4
Môn Toán (Cánh diều) - Đề 4

Kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 4 bộ sách Cánh diều.

20 phút
Môn Toán (Chân trời sáng tạo) - Đề 1
Môn Toán (Chân trời sáng tạo) - Đề 1

Kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 4 bộ sách Chân trời sáng tạo.

20 phút
Môn Toán (Chân trời sáng tạo) - Đề 2
Môn Toán (Chân trời sáng tạo) - Đề 2

Kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 4 bộ sách Chân trời sáng tạo.

20 phút
Môn Toán (Chân trời sáng tạo) - Đề 3
Môn Toán (Chân trời sáng tạo) - Đề 3

Kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 4 bộ sách Chân trời sáng tạo.

20 phút
Môn Tiếng Anh (Global Success) - Đề 1
Môn Tiếng Anh (Global Success) - Đề 1

Kiểm tra cuối kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 bộ sách Global Success.

20 phút
Môn Tiếng Anh (Global Success) - Đề 2
Môn Tiếng Anh (Global Success) - Đề 2

Kiểm tra cuối kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 bộ sách Global Success.

20 phút
Môn Tiếng Anh (Global Success) - Đề 3
Môn Tiếng Anh (Global Success) - Đề 3

Kiểm tra cuối kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 bộ sách Global Success.

20 phút
Môn Tiếng Anh (Global Success) - Đề 4
Môn Tiếng Anh (Global Success) - Đề 4

Kiểm tra cuối kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 bộ sách Global Success.

20 phút
Môn Tiếng Anh (i-Learn Smart Start) - Đề 1
Môn Tiếng Anh (i-Learn Smart Start) - Đề 1

Kiểm tra cuối kì 1 môn Tiếng anh lớp 4 bộ sách i-Learn Smart Start.

20 phút
Môn Tiếng Anh (i-Learn Smart Start) - Đề 2
Môn Tiếng Anh (i-Learn Smart Start) - Đề 2

Kiểm tra cuối kì 1 môn Tiếng anh lớp 4 bộ sách i-Learn Smart Start.

20 phút
Môn Tiếng Anh (i-Learn Smart Start) - Đề 3
Môn Tiếng Anh (i-Learn Smart Start) - Đề 3

Kiểm tra cuối kì 1 môn Tiếng anh lớp 4 bộ sách i-Learn Smart Start.

20 phút
Môn Tiếng Anh (i-Learn Smart Start) - Đề 4
Môn Tiếng Anh (i-Learn Smart Start) - Đề 4

Kiểm tra cuối kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 bộ sách i-Learn Smart Start.

20 phút
Môn Tiếng Anh (English Discovery) - Đề 1
Môn Tiếng Anh (English Discovery) - Đề 1

Kiểm tra cuối kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 bộ sách English Discovery.

20 phút
Môn Tiếng Anh (English Discovery) - Đề 2
Môn Tiếng Anh (English Discovery) - Đề 2

Kiểm tra cuối kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 bộ sách English Discovery.

20 phút
Môn Tiếng Anh (English Discovery) - Đề 3
Môn Tiếng Anh (English Discovery) - Đề 3

Kiểm tra cuối kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 bộ sách English Discovery.

20 phút
Môn Khoa học (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 1
Môn Khoa học (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 1

Kiểm tra cuối kì 1 môn Khoa học lớp 4 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

20 phút
Môn Khoa học (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 2
Môn Khoa học (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 2

Kiểm tra cuối kì 1 môn Khoa học lớp 4 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

20 phút
Môn Khoa học (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 3
Môn Khoa học (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 3

Kiểm tra cuối kì 1 môn Khoa học lớp 4 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

20 phút

Hỗ trợ

Hotline
Hotline

0986 557 525

Thầy Thọ