Giới thiệu

Bạn cần có tài khoản VIP của OLM hoặc nộp lệ phí để tham gia kỳ thi này.

Hãy mua tài khoản VIP hoặc nộp lệ phí.

Môn Toán (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 1
Môn Toán (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 1

Kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 11 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

20 phút
Môn Toán (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 2
Môn Toán (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 2

Kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 11 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

20 phút
Môn Toán (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 3
Môn Toán (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 3

Kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 11 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

20 phút
Môn Toán (Cánh Diều) - Đề 1
Môn Toán (Cánh Diều) - Đề 1

Kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 11 bộ sách Cánh Diều.

20 phút
Môn Toán (Cánh Diều) - Đề 2
Môn Toán (Cánh Diều) - Đề 2

Kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 11 bộ sách Cánh Diều.

20 phút
Môn Toán (Cánh Diều) - Đề 3
Môn Toán (Cánh Diều) - Đề 3

Kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 11 bộ sách Cánh Diều.

20 phút
Môn Toán (Chân trời sáng tạo) - Đề 1
Môn Toán (Chân trời sáng tạo) - Đề 1

Kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 11 bộ sách Chân trời sáng tạo.

20 phút
Môn Toán (Chân trời sáng tạo) - Đề 2
Môn Toán (Chân trời sáng tạo) - Đề 2

Kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 11 bộ sách Chân trời sáng tạo.

20 phút
Môn Toán (Chân trời sáng tạo) - Đề 3
Môn Toán (Chân trời sáng tạo) - Đề 3

Kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 11 bộ sách Chân trời sáng tạo.

20 phút
Môn Tiếng Anh (Global Success) - Đề 1
Môn Tiếng Anh (Global Success) - Đề 1

KIểm tra cuối kì 1 môn Tiếng Anh lớp 11 bộ sách Global Success.

20 phút
Môn Tiếng Anh (Global Success) - Đề 2
Môn Tiếng Anh (Global Success) - Đề 2

KIểm tra cuối kì 1 môn Tiếng Anh lớp 11 bộ sách Global Success.

20 phút
Môn Tiếng Anh (Global Success) - Đề 3
Môn Tiếng Anh (Global Success) - Đề 3

KIểm tra cuối kì 1 môn Tiếng Anh lớp 11 bộ sách Global Success.

20 phút
Môn Sinh (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 1
Môn Sinh (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 1

Kiểm tra cuối kì 1 môn Sinh học lớp 11 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

20 phút
Môn Sinh (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 2
Môn Sinh (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 2

Kiểm tra cuối kì 1 môn Sinh học lớp 11 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

20 phút
Môn Hoá (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 1
Môn Hoá (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 1

Kiểm tra cuối kì 1 môn Hoá học lớp 11 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

20 phút
Môn Hoá (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 2
Môn Hoá (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 2

Kiểm tra cuối kì 1 môn Hoá học lớp 11 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

20 phút
Môn Hoá (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 3
Môn Hoá (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 3

Kiểm tra cuối kì 1 môn Hoá học lớp 11 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

20 phút

Hỗ trợ

Hotline
Hotline

0986 557 525

Thầy Thọ