Giới thiệu

Bạn cần có tài khoản VIP của OLM hoặc nộp lệ phí để tham gia kỳ thi này.

Hãy mua tài khoản VIP hoặc nộp lệ phí.

Môn Toán (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 1
Môn Toán (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 1

Kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 10 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

20 phút
Môn Toán (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 2
Môn Toán (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 2

Kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 10 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

0 phút
Môn Toán (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 3
Môn Toán (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 3

Kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 10 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

0 phút
Môn Toán (Cánh diều) - Đề 1
Môn Toán (Cánh diều) - Đề 1

Kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 10 bộ sách Cánh diều.

0 phút
Môn Toán (Cánh diều) - Đề 2
Môn Toán (Cánh diều) - Đề 2

Kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 10 bộ sách Cánh diều.

0 phút
Môn Toán (Cánh diều) - Đề 3
Môn Toán (Cánh diều) - Đề 3

Kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 10 bộ sách Cánh diều.

0 phút
Môn Toán (Chân trời sáng tạo) - Đề 1
Môn Toán (Chân trời sáng tạo) - Đề 1

Kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 10 bộ sách Chân trời sáng tạo.

0 phút
Môn Toán (Chân trời sáng tạo) - Đề 2
Môn Toán (Chân trời sáng tạo) - Đề 2

Kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 10 bộ sách Chân trời sáng tạo.

0 phút
Môn Toán (Chân trời sáng tạo) - Đề 3
Môn Toán (Chân trời sáng tạo) - Đề 3

Kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 10 bộ sách Chân trời sáng tạo.

0 phút
Môn Tiếng Anh (Global Success) - Đề 1
Môn Tiếng Anh (Global Success) - Đề 1

Kiểm tra cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 10 bộ sách Global Success.

20 phút
Môn Tiếng Anh (Global Success) - Đề 2
Môn Tiếng Anh (Global Success) - Đề 2

Kiểm tra cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 10 bộ sách Global Success.

20 phút
Môn Tiếng Anh (Global Success) - Đề 3
Môn Tiếng Anh (Global Success) - Đề 3

Kiểm tra cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 10 bộ sách Global Success.

20 phút
Môn Tiếng Anh (i-Learn Smart World) - Đề 1
Môn Tiếng Anh (i-Learn Smart World) - Đề 1

Kiểm tra cuối kì 1 môn Tiếng Anh lớp 10 bộ sách i-Learn Smart World.

20 phút
Môn Tiếng Anh (i-Learn Smart World) - Đề 2
Môn Tiếng Anh (i-Learn Smart World) - Đề 2

Kiểm tra cuối kì 1 môn Tiếng Anh lớp 10 bộ sách i-Learn Smart World.

20 phút
Môn Sinh học (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 1
Môn Sinh học (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 1

Kiểm tra cuối kì 1 môn Sinh học lớp 10 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

20 phút
Môn Sinh học (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 2
Môn Sinh học (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 2

Kiểm tra cuối kì 1 môn Sinh học lớp 10 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

20 phút
Môn Sinh học (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 3
Môn Sinh học (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 3

Kiểm tra cuối kì 1 môn Sinh học lớp 10 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

20 phút
Môn Sinh học (Cánh diều) - Đề 1
Môn Sinh học (Cánh diều) - Đề 1

Kiểm tra cuối học kì 1 môn Sinh học lớp 10 bộ sách Cánh diều.

20 phút
Môn Sinh học (Cánh diều) - Đề 2
Môn Sinh học (Cánh diều) - Đề 2

Kiểm tra cuối học kì 1 môn Sinh học lớp 10 bộ sách Cánh diều.

20 phút
Môn Sinh học (Cánh diều) - Đề 3
Môn Sinh học (Cánh diều) - Đề 3

Kiểm tra cuối học kì 1 môn Sinh học lớp 10 bộ sách Cánh diều.

20 phút
Môn Sinh học (Chân trời sáng tạo) - Đề 1
Môn Sinh học (Chân trời sáng tạo) - Đề 1

Kiểm tra cuối kì 1 môn Sinh học lớp 10 bộ sách Chân trời sáng tạo.

20 phút
Môn Sinh học (Chân trời sáng tạo) - Đề 2
Môn Sinh học (Chân trời sáng tạo) - Đề 2

Kiểm tra cuối kì 1 môn Sinh học lớp 10 bộ sách Chân trời sáng tạo.

20 phút
Môn Sinh học (Chân trời sáng tạo) - Đề 3
Môn Sinh học (Chân trời sáng tạo) - Đề 3

Kiểm tra cuối kì 1 môn Sinh học lớp 10 bộ sách Chân trời sáng tạo.

20 phút
Môn Hoá học (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 1
Môn Hoá học (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 1

Kiểm tra cuối kì 1 môn Hoá học lớp 10 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

20 phút
Môn Hoá học (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 2
Môn Hoá học (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 2

Kiểm tra cuối kì 1 môn Hoá học lớp 10 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

220 phút
Môn Hoá học (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 3
Môn Hoá học (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 3

Kiểm tra cuối kì 1 môn Hoá học lớp 10 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

20 phút
Môn Hoá học (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 4
Môn Hoá học (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 4

Kiểm tra cuối kì 1 môn Hoá học lớp 10 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

20 phút
Môn Hoá học (Cánh diều) - Đề 1
Môn Hoá học (Cánh diều) - Đề 1

Kiểm tra cuối kì 1 môn Hoá học lớp 10 bộ sách Cánh diều.

20 phút
Môn Hoá học (Cánh diều) - Đề 2
Môn Hoá học (Cánh diều) - Đề 2

Kiểm tra cuối kì 1 môn Hoá học lớp 10 bộ sách Cánh diều.

20 phút
Môn Hoá học (Cánh diều) - Đề 3
Môn Hoá học (Cánh diều) - Đề 3

Kiểm tra cuối kì 1 môn Hoá học lớp 10 bộ sách Cánh diều.

20 phút
Môn Hoá học (Cánh diều) - Đề 4
Môn Hoá học (Cánh diều) - Đề 4

Kiểm tra cuối kì 1 môn Hoá học lớp 10 bộ sách Cánh diều.

20 phút
Môn Hoá học (Chân trời sáng tạo) - Đề 1
Môn Hoá học (Chân trời sáng tạo) - Đề 1

Kiểm tra cuối kì 1 môn Hoá học lớp 10 bộ sách Chân trời sáng tạo.

20 phút
Môn Hoá học (Chân trời sáng tạo) - Đề 2
Môn Hoá học (Chân trời sáng tạo) - Đề 2

Kiểm tra cuối kì 1 môn Hoá học lớp 10 bộ sách Chân trời sáng tạo.

20 phút
Môn Hoá học (Chân trời sáng tạo) - Đề 3
Môn Hoá học (Chân trời sáng tạo) - Đề 3

Kiểm tra cuối kì 1 môn Hoá học lớp 10 bộ sách Chân trời sáng tạo.

20 phút
Môn Hoá học (Chân trời sáng tạo) - Đề 4
Môn Hoá học (Chân trời sáng tạo) - Đề 4

Kiểm tra cuối kì 1 môn Hoá học lớp 10 bộ sách Chân trời sáng tạo.

20 phút
Môn Vật lí (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 1
Môn Vật lí (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 1

Kiểm tra cuối kì 1 môn Vật lí lớp 10 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

20 phút
Môn Vật lí (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 2
Môn Vật lí (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 2

Kiểm tra cuối kì 1 môn Vật lí lớp 10 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

20 phút
Môn Vật lí (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 3
Môn Vật lí (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Đề 3

Kiểm tra cuối kì 1 môn Vật lí lớp 10 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

20 phút
Môn Vật lí (Cánh Diều) - Đề 1
Môn Vật lí (Cánh Diều) - Đề 1

Kiểm tra cuối kì 1 môn Vật lí lớp 10 bộ sách Cánh Diều.

20 phút
Môn Vật lí (Cánh Diều) - Đề 2
Môn Vật lí (Cánh Diều) - Đề 2

Kiểm tra cuối kì 1 môn Vật lí lớp 10 bộ sách Cánh Diều.

20 phút
Môn Vật lí (Cánh Diều) - Đề 3
Môn Vật lí (Cánh Diều) - Đề 3

Kiểm tra cuối kì 1 môn Vật lí lớp 10 bộ sách Cánh Diều.

20 phút
Môn Vật lí (Chân trời sáng tạo) - Đề 1
Môn Vật lí (Chân trời sáng tạo) - Đề 1

Kiểm tra cuối kì 1 môn Vật lí lớp 10 bộ sách Chân trời sáng tạo.

20 phút
Môn Vật lí (Chân trời sáng tạo) - Đề 2
Môn Vật lí (Chân trời sáng tạo) - Đề 2

Kiểm tra cuối kì 1 môn Vật lí lớp 10 bộ sách Chân trời sáng tạo.

20 phút
Môn Vật lí (Chân trời sáng tạo) - Đề 3
Môn Vật lí (Chân trời sáng tạo) - Đề 3

Kiểm tra cuối kì 1 môn Vật lí lớp 10 bộ sách Chân trời sáng tạo.

20 phút

Hỗ trợ

Hotline
Hotline

0986 557 525

Thầy Thọ