Kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh được thực hiện theo quy trình 7 bước sau:

quy trình kiểm tra, đánh giá năng lực

1. Phân tích mục đích đánh giá, mục tiêu học tập sẽ đánh giá

- Các mục tiêu về phẩm chất; năng lực chung; năng lực đặc thù.

2. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá

- Xác định thông tin, bằng chứng về phẩm chất, năng lực

- Phương pháp, công cụ để thu thập thông tin, bằng chứng về phẩm chất, năng lực,...

- Xác định cách xử lí thông tin, bằng chứng thu thập được.

3. Lựa chọn, thiết kế công cụ kiểm tra, đánh giá

- Câu hỏi, bài tập, bảng kiểm, hồ sơ, phiếu đánh giá theo tiêu chí.

4. Thực hiện kiểm tra, đánh giá

- Thực hiện theo các yêu cầu, kĩ thuật đối với các phương pháp, công cụ đã lựa chọn, thiết kế nhằm đạt mục tiêu kiểm tra, đánh giá, phù hợp với từng loại hình đánh giá: GV đánh giá, HS tự đánh giá, các lực lượng khác tham gia đánh giá.

5. Xử lí, phân tích kết quả kiểm tra, đánh giá

- Phương pháp định tính/ định lượng

- Sử dụng các phần mềm xử lí thống kê.

6. Giải thích kết quả và phản hồi kết quả đánh giá

- Giải thích kết quả, đưa ra những nhận định về sự phát triển của người học về phẩm chất, năng lực so với mục tiêu và yêu cầu cần đạt.