bài thi - test 1

Miễn phí thi

Giới thiệu

Lưu ý:

Đề thi này tính thời gian làm bài của từng phần thi trong đề.

Bạn cần có tài khoản VIP của OLM hoặc nộp lệ phí để tham gia kỳ thi này.

Hãy mua tài khoản VIP hoặc nộp lệ phí.